Login Form

facebook

ข่าวสารมหาลัย

 

 

 

 

 

หลักสูตร

 

หลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

            1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

                        บังคับเรียน

                        ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น

                        เลือกเรียน

                        ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

                        ภาษาอังกฤษสำหรับทักษะการเรียน

                        ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและเขียนทั่วไป

                        ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ

                        ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร

            1.2 กลุ่มเรียนวิชามนุษย์ศาสตร์

                        ความจริงของชีวิต

                        สุนทรียภาพของชีวิต

                        จิตวิทยากับการพัฒนาตน

            1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

                        เหตุการณ์โลกปัจจุบัน

                        วิถีไทย

                        มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

                        เศรษฐกิจพอเพียง

            1.4 กลุ่มเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                        วิทยาศาสตร์พัฒนาชีวิต

                        คณิตศาสตร์และสติถิในชีวิตประจำวัน

                        เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

                        วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน

            2.1 วิชาเอกบังคับ

                        ฟิสิกส์พื้นฐาน

                        ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน

                        เคมีทั่วไป 1

                        ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1

                        ชีววิทยาพื้นฐาน

                        ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน

                        แคลคูลัส 1

                        ชีวเคมีพื้นฐาน

                        จุลชีววิทยา

                        นิเวศวิทยา

สัตววิทยา

พฤษศาสตร์

พันธุศาสตร์

ชีววิทยาของเซลล์

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

ภาษาอังกฤษสำหรับชีววิทยา

เทคโนโยลีชีวภาพเบื้องต้น

เทคนิคทางชีววิทยา

โครงการวิจัยทางชีววิทยา

สัมมนาชีววิทยา

ชีวสถิติ

2.2 วิชาเอกเลือก

            สรีรวิทยาทั่วไป

            สรีรวิทยาของพืช

            สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

            สัตว์มีกระดูกสันหลัง

            พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์

จุลชีววิทยาทางอาหาร

วิวัฒนาการ

อนุกรมวิธาน

โพรโทซัววิทยา

นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์

อนุกรมวิธานของพืช

อนุกรมวิธานของสัตว์

ชีววิทยาของมลพิษ

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

การสำรวจและการเก็บรวบรวมพันธุพืชในทางถิ่น

สรีรวิทยาของสัตว์

ยีสต์และยีสต์เทคโนโลยี

เทคโนโลยีในการหมัก

วิทยาศาสตร์ทางทะเลเบื้องต้น

สาหร่ายวิทยา

วิทยาแบคทีเรีย

ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต

พฤติกรรมของสัตว์

ไมโครเทคนิค

ผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้จุลินทรีย์

วิทยาภูมิคุ้มกัน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2.3 วิชาพื้นฐานของวิชาชีพและวิชาชีพ

            การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา

            สหกิจศึกษาทางชีววิทยา