Login Form

facebook

ข่าวสารมหาลัย

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ พันทธิจ

 

วิสัยทัศน์สาขา 

 

    ผลิตบัณฑิตด้านชีววิทยาให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นในคุณภาพ

 

 

พันธกิจสาขา 

        1.ผลิตบัณฑิตด้านชีววิทยาให้เป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วน

        2.บริการวิชาการด้านชีววิทยาสู้สังคมอุดมปัญญา

        3.วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานด้านชีววิทยา

        4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบุคลากรให้สอดคล้องกับ

           ภารกิจและยุทธศาสตร์