Login Form

facebook

ข่าวสารมหาลัย

 

 

 

 

 

ประวัติสาขาวิชาชีววิทยา

 

ประวัติสาขาวิชาชีววิทยา

 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ได้ดำเนินการปรับปรุงขึ้นในปี พ.ศ. 2553 โดยเน้นให้นักศึกษาได้รับความรู้ในศาสตร์ทางชีววิทยา จุลชีววิทยา และเทคโนโลยีชีววิทยา เพื่อให้ครอบคลุมการทำงานในภาครัฐและภาคเอกชนในปัจจุบัน ซึ่งหลักสูตรนี้ได้ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ที่มีการรวมแขนงวิชาต่างๆ ได้แก่ แขนงวิชาชีววิทยา แขนงวิชาจุลชีววิทยาและแขนงวิชาพฤกษศาสตร์ เข้าไว้ด้วยกัน โดยมีการพัฒนามาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ด้านการจัดการเรียนการสอนนั้นสาขาชีววิทยาใช้ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า เป็นสถานที่เรียนหลักร่วมกับมหาวิยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์ฉะเชิงเทรา